Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH uputila je nedavno u parlamentarnu proceduru Prijedlog okvirnog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (MPO).

Predsjedavajući Komisije Mirsad Isaković je, u izjavi za Fenu, istaknuo značaj donošenja ovog zakona, čiji je cilj omogućiti ostvarivanje potomstva i planiranje porodice za one bračne, odnosno vanbračne parove i žene sa sterilitetom, postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, odnosno omogućiti im ostvarivanje njihovog osnovnog ljudskog prava garantiranog i međunarodnim i domaćim dokumentima.

Isaković ističe da su, nakon rasprave koja je trajala gotovo godinu dana sa stručnjacima iz različitih oblasti, predložili okvirni, krovni zakon, koji bi bio na nivou države i "koji ne bi ulazio u nadležnosti entiteta".

"Ono što je bitno, ostale bi nadležnosti entiteta onakve kakve i danas imaju", potcrtao je Isaković.

Po njegovim riječima, sve zemlje u okruženju imaju poseban zakon u ovoj oblasti.

Troškove snose nadležni fondovi

"Vidite situaciju da se otvaraju klinike i u Federaciji BiH i u RS-u. Nemamo odgovarajućeg zakona, u RS-u je to definirano nekim podzakonskim aktima, ali de facto nema zakona. Tamo žene imaju pravo na dva besplatna pokušaja, dok u FBiH nemaju ni jedan pokušaj besplatan. Ovaj zakon je usklađen s evropskim propisima i predviđa da je finansiranje takve oplodnje u nadležnosti entiteta, dakle ima sigurne izvore finansiranja", kazao je Isaković.   


Kako je navedeno u predloženom zakonu, sredstva za liječenje primjenom postupaka MPO-a i naknada troškova u vezi s ovim postupkom liječenja osiguravaju se u skladu s entitetskim propisima i propisima Brčko Distrikta iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zaštite. Također je navedeno da se "osobama koje se podvrgavaju MPO-u osiguravaju najmanje dvije procedure asistirane reprodukcije čije će troškove snositi nadležni fondovi zdravstvene zaštite i osiguranja u entitetu i fond Brčko Distrikt"“.  

Isaković je podsjetio da je Vlada Federacije BiH u maju 2012. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, utvrdila Nacrt zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji te ga uputila u parlamentarnu procedure, ali zakon nije usvojen.

Republika Srpska nema poseban zakon kojim se reguliraju ova pitanja, a zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita regulirani su Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Ovim zakonom propisano је i da se način, postupak i uvjeti za uzimanje i presađivanje organa, tkiva i ćelija, kao dijelova ljudskog tijela, odnosno liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, utvrđuju posebnim zakonom.

Pravne praznine

"I pored utvrđene obaveze u ovom pogledu, nije donesen poseban zakon kojim se reguliraju način, postupak i uvjeti za liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a reguliranje ovog pitanja samo djelimično je riješeno Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. S obzirom na to da je u entitetima ova složena materija regulirana podzakonskim aktima, što nije dovoljno i zbog pravnih praznina ostavlja veliku mogućnost za arbitrarnost u odlučivanju, kao i zloupotrebu, neophodno je ovu oblast urediti prvo okvirnim zakonom na državnom nivou, kojim bi se istovremeno propisala obaveza entitetima i Brčko Distriktu da donesu svoje zakone i podzakonske akte kojim bi se ova oblast na sveobuhvatan način regulirala", mišljenja je Isaković.

On navodi da, po statističkim podacima koje ima, 17 posto brakova ima ovaj problem.

"U eri 'bijele kuge' želimo da na ovaj način pomognemo ženama i da svakome damo priliku da osjeti radost porodice", zaključio je Isaković.

(NajDoktor.ba/Fena)