U sklopu nastavka projekta “Rani rast i razvoj djece“” u saradnji sa UNICEF-om BiH Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja svoje aktivnosti. Tako je u prostorijama AKAZ-a 23. i 24. februara 2015. održana radionica za obuku vanjskih ocjenjivača i facilitatora u cilju uspješne ocjene i akreditacije centara za rani rast i razvoj u Federaciji BiH.

Tokom obuke, prvi dan učesnici su bili upoznati teorijski o akreditacijskim standardima i vanjskoj ocjeni, zadacima, ulozi, sposobnostima, načelima pregleda kao i o proceduri za izbor vanjskog ocjenjivača. Posebna pažnja je bila posvećena procesima i tehnici vanjskog pregleda i izvještavanju. Drugi dan obuke, bio je usmjeren na vježbe, simulaciju vanjskog pregleda koji se odnosio na utvrđivanje dokaza za ispunjenost standarda/kriterija/indikatora, ocjeni pravilnosti izvršene samoocjene i usmeno informiranje menadžmenta.

Nakon urađenih testova znanja i pokazanih sposobnosti tokom vježbi mora se naglasiti da je AKAZ dobio još 24 izuzetna suradnika.

AKAZ