AUTOR ČLANKA
dr dr Sanela Rošić-Ramić
Internista, specijalista interne medicinePoliklinika FMBiografija

Arterijska hipertenzija (HTA) je važan globalni izazov i vodeći spriječivi  faktor  rizika prerane smrti i invalidnosti u svijetu. Poznato je da je hipertenzija direktno povezana sa  nizom bolesti, kao što su npr. zatajenje srca, hipertrofija lijevog ventrikula, infarkt miokarda, hipertenzivna encefalopatija, cerebralno krvarenje,  preeklampsija i eklampsija, moždani udar,  hronično zatajenje bubrega, sljepilo,  ruptura aneurizme aorte  ..itd. 

Liječenje  hipertenzije ima dva cilja: održavanje optimalnih vrijednosti krvnog tlaka i smanjenje rizika kardiovaskularnih incidenata i smrtnosti. Smatra se da je tek 18 % liječenih pacijenata pod adekvatnom  terapijom i kontrolom, dok je više od 40 % pacijenata u grupi neliječenih.

Šta je arterijska hipertenzija?

Prema preporukama  Evropskog društva za hipertenziju ( ESH) i Evropskog kardiološkog društva (ESC), hipertenzija  se definiše vrijednostima krvnog pritiska koji je veći od 140/90 mmHg. Vrijednosti  tlaka ispod 120 mHg za sistolni tj ispod 80 mmHg za dijastoni tlak smatraju se optimalnim, od 120-129 mmHg , odnosno 80 – 84 mmHg  normalnim. Potom dolaze vrijednosti 130 – 139 i 85-89 mmHg se smatraju visoko normalnim, a slijede ga  vrijednosti tlaka koje idu u rasponima 140 -159 mmHG , 160 -179 mmHg odnosno 90-99 mmHg i 100-109 mmHg što bi predstavljalo prvi i drugi stepen hipertenzije. Vrijednosti veće od 180 mmHg odnosno iznad 110 mmHg za dijastolni tlak smatraju  se trećim stepenom hipertenzije. Naravno o  daljem praćenju , dijagnostici , terapiji odluku donosi ljekar  koji  vrši i procjenu ukupnog kardiovaskularnog rizika na osnovu prisustva  drugih riziko faktora, asimptomatskog organskog oštećenja ili prisustva  dijabetesa i razvijene  cerebrovaskularne ili bubrežne  bolesti.

Kako često mjeriti tlak?

Kod pacijenata koji su u grupi  optimalnog i normalnog tlaka  mjerenje tlaka   nije  potrebno tako često raditi. Prema preporukama ESH i ESC  pacijentima iz ove dvije grupe praktično bi trebalo  tek povremeno provjeriti tlak (preporuke kažu najmanje jednom  u tri godine). Kod pacijenata  sa visoko normalnim tlakom potrebne su kontrole tlaka najmanje  jednom godišnje,  nakon što se  isključi maskirana hipertenzija, što radimo vanambulantnim mjerenjima tlaka ili po mogućnosti  kontinuiranim mjerenjem tlaka. Pacijentima sa  vijednostima tlaka iznad 140/ 90 mmHg se ponavljano mjeri tlak i u ambulantama i u vanambulantnim ( kućnim) mjerenjema,  te se dalji dijagnostički i terapijski pristup dogovara sa ordinarijusom. Jedno mjerenje  povišenih vrijendosti tlaka iznad 140/ 90 mmHg , nije dovoljno za dijagnozu hipertenzije, osim u  slučaju kad je tim jednim mjerenjem izmjerena vrlo visoka vrijednost tlaka ( npr. iz intervala trećeg stepena  hieprtenzije) ili  su prisutni jasni dokazi postojanja oštećenja perifernih organa  uzrokovanog  hipertenzijom.

Maskirana hipertenzija-šta to znači?

U zadnje vrijeme se često pominju dva termina – jedan je maskirana hipertenzija,  a drugi je –hipertenzija bijelog mantila. Ako imamo pacijenta kojem  u ambulantnim oslovima, znači u ordinaciji  mjerimo povišene vrijednosti tlaka, dok u opetovanim kućnim mjerenjima imamo uredne vrijednosti tlaka, što se potvrdi i kontinuiranim mjerenjem, znači i noćnim mjerenjima, tada govorimo o hipertenziji bijelog mantila. U obrnutoj situaciji kad u kućnim uslovima, imamo povišene vrijednosti tlaka , dok  je u ordinaciji tlak uredan, tada govorimo o  maskiranoj hipertenziji. U početku su oba ova termina korištena  samo za netretirane pacijente, dok  se sad  već govori i o tretiranim pacijentima ( pod terapijom) sa nekontroliranom maskiranom hipertenzijom i nekontroliranom  hipertenzijom bijelog mantila.

-Kako liječiti hipertenziju ?

Postoje dvije  paralelne strategije u tretmanu hipertenzije. Jedno je promjena životnog stila, a drugo je terapija lijekovima. Što se promjene životnog stila tiče – preporučuje se redukcija soli, umjerena  fizička aktivnost, apstinencija od pušenja, redukcija tjelesne težine i dijetalni režim prehrane, gdje se preferira  mediteranski način ishrane. Što se terapije lijekovima tiče, danas imamo cijeli dijapazon  antihipertenzivnih lijekova, grupisane u određene grupe. U slučajevima kad  je pacijent u grupi niskog kardiovaskularnog rizika ( kojeg procjenjuje ljekar) i sa  hipertenzijom prvog stepena gdje vrijednosti sistolnog tlaka ne prelaze 150 mmHg, koristi se jedan lijek – monoterapija. Također se monoterapija preporučuje  i pacijentima koji imaju vrlo visoki kardiovaskularni rizik a pripadaju grupi visoko normalnog tlaka. Međutim u svim drugim slučajevima  za adkevatnu terapiju   hipertenzije moramo koristiti kombinaciju  dva lijeka  iz različite grupe,  ili  ponekad više lijekova iz nekoliko grupa, da bi postigli zadovoljavajući rezultat. U ovakvim situacijama znatno bolje rezultate postižemo kombinacijom  dva ili više lijeka u jednoj tableti, gdje uz odličnu efikasnost imamo i bolju suradljivost pacijenta