Kronična bubrežna bolest

Kronična bubrežna bolest (CKD, chronic kidney disease) je oštećenje bubrega sa/ili bez smanjene stope glomerularne filtracije tri i više mjeseci uz potvrđene:patološke (strukturne) promjene

markere bubrežnog oštećenja, uključujući promjene u sastavu krvi i/ili urina

i/ilistopa glomerularne filtracije manja od 60 ml/min/1,73 m3 dulje od 3 mjeseca sa ili bez oštećenja bubrega.

Obično se kronična bubrežna bolest klasificira prema stupnju bubrežnog oštećenja, odnosno stopi glomerularne filtracije u 5 stupnjeva. Tako bolesnici sa kroničnom bubrežnom bolesti 5. stupnja imaju stopu glomerularne filtracije manju od 15 ml/min/1,73 m3 i u osnovi predstavljaju kandidate za nadomještanje bubrežne funkcije.Kroničnu bubrežnu bolest karakterizira:sporo napredovanje pogoršanja bubrežne funkcije tijekom mjeseci i godina

smanjenje bubrežne mase (smanjeni, stisnuti bubrezi)

Najčešći razlozi za razvoj kronične bubrežne bolesti su:dijabetes

kardiovaskularna bolest (hipertenzija)

glomerulonefritis.

Glomerularna stopa filtracije (GFR, glomerular filtration rate) je količina filtrata (urina) formirana po jedinici vremena u oba bubrega. GFR predstavlja važan pokazatelj vrijednosti bubrežne funkcije. Niski GFR ukazuje na smanjenu bubrežnu funkciju.