Liječenje ADHD-a

Psihoedukativne metodeu obitelji

u školi

djeteta

Psihoterapijske tehnikedjeteta

roditelja

Medikamentozna terapijaLijekovi izbora su psihostimulansi, metilfenidat, dekstrotamfetamin/ amfetamin i dekstrotamfetamin te lijekovi koji nisu psihostimulansi, atomoksetin i bupropion. U slučaju negativnog odgovora na navedene lijekove mogu se dati alfa-2 agonisti ili antipsihotici posebice ako se radi o ADHD poremećaju u kombinaciji sa agresijom.Važno je već prije početka školovanja znamo da se radi o ADHD poremećaju radi prihvata takvog djeteta, prilagođenog pristupa, organiziranja razrednog funkcioniranja, a posebice od samog početka školovanja uspostavljanja odnosa sa roditeljima u pravcu zajedničke suradnje i podrške.