Porodna doba

Porod se dijeli u 4 stadija odnosno porodna doba:prvo porodno doba - stadij dilatacije grla maternice i ušća (otvaranje ušća);

drugo porodno doba - stadij istiskivanja (ekspulzije ) djeteta;

treće porodno doba - stadij istiskivanja posteljice i ovoja;

četvrto porodno doba - stadij ranog oporavka, a traje 2 sata.

Prvo porodno dobaPrvo porodno doba počinje prvim trudovima koji dovode do nestajanja cerviksa i otvaranja ušća ili prsnućem vodenjaka. U početku poroda cervikalni kanal je prohodan za 2 cm, a aktivnost uterusa je 80-120 MJ (Montevideo jedinica). Prvo porodno doba završava kada je ušće maternice potpuno otvoreno (10 cm), a vodenjak je prsnuo.U početku poroda trudovi su rijetki, slabi i kratkotrajni. Oni tada tek neznatno prelaze prag boli. To su prethodni trudovi i pripravni trudovi. Postupno trudovi postaju sve jači i češći, pa su za kraj prvog porodnog doba tipična 3-4 truda u 10 minuta, intenziteta oko 40 mmHg i trajanja oko 80 sekundi. Tada je aktivnost uterusa oko 160 MJ.Nestajanje cervikasa i otvaranje ušća razlikuju se kod prvorotkinja i višerotkinja.Drugo porodno dobaDrugo porodno doba je doba istiskivanja djeteta. Počinje kada je ušće popuno otvoreno (10 cm), a vodenjak je prsnut. Trudovi su još češći i snažniji nego ranije. To su pravi i potresni trudovi.Za drugo porodno doba prvorotkinje potrebno je 1-2 sata te ukupno oko 50 trudova. Pojavljuju se svake 2 minute, traju oko 100 sekundi, a intenzitet im je oko 80 mmHg. U to vrijeme aktivnost maternice je najveća (300-400 MJ).Drugo porodno doba traje u višerotkinje 30-40 minuta (20-30 trudova), a nerijetko se dovršava za 5 do 10 minuta.Treće porodno dobaTreće porodno doba ili placentarno doba počinje trenutkom rođenja djeteta, a završava rođenjem posteljice. U fiziološkim uvjetima treće porodno doba traje otprilike od 30 do 60 minuta.Četvrto porodno dobaČetvrto porodno doba počinje izlaskom posteljice, a predstavlja prijelaznu fazu poroda prema babinju (puerperij). Traje otprilike dva sata, i u to se vrijeme zatvaraju raskidne krvne žile i stišava krvarenje.