AUTOR ČLANKA
Doc. dr. sci. Prim. Mirsad Muftić
Spec. fizikalne medicine i rehabilitacijeMHS Ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitacijuBiografija

Piše:  
Doc. dr. sci. Prim. Mirsad Muftić
 

Pedobarografija kao nova metoda u okviru rehabilitacije ima široko područje kliničkih entiteta. Dinamička analiza stopala pokazuje prednost u odnosu na statičku analizu  zbog mogućnosti uočavanja velikih tačaka opterećenja kod pojedinih oboljenja i u pojedinim fazama hoda.

Najčešća stanja i oboljenja koja indiciraju pedobarografiju i robotsku izradu individualnih ortopedskih uložaka su: pes planus (ravno stopalo), pes planovalgus („uvrnuto stopalo”), metatarsalgia (bol u prednjem dijelu tabana), calcanodinia (bol u petama), spina calcanei (petni trn), tendinitis Achilli (upala Ahilove tetive), dijabetično stopalo.  

Unutar ortopedije razvila se i posebna subspecijalnost koja se bavi samo stopalom, a to je podologija. Dugo je vremena podologija bila u mogućnosti proučavati samo kvalitativne promjene na stopalu, tj. klinički opisivati i radiološki potvrđivati deformacije na stopalima bez mogućnosti egzaktnih mjerenja pritisaka između stopala i podloge tokom stajanja i hodanja, prikazivanja i određivanja krivulje hoda. Sve do nedavno, podologija nije bila u mogućnosti u cijelosti individualizirati izradu ortopedskih uložaka na temelju statičke i dinamičke kvalitativne i kvantitativne analize hoda, a pogotovo nije bila u mogućnosti analizirati izrađeni ortopedski uložak i njegovo djelovanje u smislu korekcije opterećenja stopala prilikom stajanja i hodanja.


Danas je to moguće zahvaljujući razvoju novih tehnologija mjerenja pritisaka na ravnim i zakrivljenim podlogama i zahvaljujući razvoju računala i programa za dvodimenzionalnu (2D) i trodimenzionalnu (3D) analizu funkcija stopala tokom stajanja ili hodanja. Sve je to omogućeno zahvaljujući pronalasku elektroničkih senzora koji se ugrađuju u posebne platforme za hodanje, ili u specijalne uloške koji se potom stavljaju u obuću. Cijeli sistem je izravno ili telemetrijski povezan s kompjutorskim sistemima programiranim za analize funkcija stopala. S time u vezi razvila se i posebna tehnička disciplina unutar podologije nazvana baropodografija ili pedobarografija. Unutar baropodografije razvijaju se različiti mjerni sistemi, a od 1986. godine u Njemačkoj se razvija poseban mjerni sistem, tzv. emed system, koji se u kombinaciji sa CAD (Computer Assisted Design) i CAM (Computer Assisted Machine) sistemom koristi u medicini i tehnici .                                                                

U podologiji, koristi se za određivanje oblika i funkcije stopala, dizajniranje  ortopedskih uložaka te preoperacijsku i postoperacijsku analizu funkcije stopala. U reumatologiji je bitno pomoću emed systema objektivizirati kliničku sliku deformiranog stopala. Analiza hoda i osobito analiza hoda nakon primjene proteza u amputiraca, u sportskoj medicini analiza pokreta, u fizikalnoj medicini mjerenje opterećenja tokom rehabilitacije, ispitivanje motoričkih funkcija u neurologiji. U medicini je, međutim, emed system našao najveću primjenu upravo u dijagnostici deformiteta stopala i oblikovanju ortopedskih uložaka.

U okviru analize dobivenog nalaza pedobarografije, moguće je utvrditi eventualna odstupanja od fiziološke linije hoda, distribuciju opterećenja dijelova stopala i neadekvatna opterećenja pojedinih dijelova stopala. Nakon dijagnostičkih postupaka i dobijenih podataka na emed sistemu, digitalizacijom otisaka stopala pacijenta prilikom stajanja i hodanja, podaci se prenose u 3D grafički oblik, pri čemu se uz CAD/CAM system dobija mogućnost trodimenzionalnog kreiranja ortopedskog uloška i to individualno za svakog pacijenta. EMED i CAD/CAM sistemi daju milimetarski tačan uvid u postojanje svih deformiteta stopala, neadekvatan, loš i agresivan oslonac stopala od podlogu u dinamici, i sve ostale situacije u domenu patološkog.

Konačni podaci o kreiranom ortopedskom ulošku upućuju se robotu. Robot mašina izrađuje ortopedski uložak od tačno određene vrste materijala, a koja je određena u skladu s kliničkim pregledom i rezultatima pedobarografske analize. Prednost pedobarografije je i izbor materijala koji su različite tvrdoće koja se izražava u shorima. Najčešće se koriste materijali tvrdoće od 15 do 50 shora. Izrada uložaka i odabir materijala zavise i od dijagnoze (npr. dijabetično stopalo, reumatska oboljenja, starost pacijenta, vrsta sporta ako je aktivni sportista).

 


Od 2010.god.u Bosni i Hercegovini je počela sa radom klinička procjena, pedobarografija, konstrukcija ortopedskih uložaka i robotska izrada individualnih ortopedskih uložaka. Domaća iskustva  i stalno usavršavanje u Njemačkoj, evaluacija rezultata kroz procjenu pacijenata nakon godinu dana korištenja ortopedskih uložaka, naučna podloga rada kroz više diplomskih radova na temu „Pedobarografija”, te dvije doktorske disertacije daju garanciju da klinička metoda pedobarografije pokazala izvanredne rezultate u BiH.

Komparacija rezultata domaćih stručnjaka kroz učešće na evropskim i svjetskim kongresima rehabilitacije pokazuje uspješnost kliničke procjene i korištenja pedobarografije i u dijagnostici i u terapiji određenih stanja, te prevenciji problema umornih nogu i boljim sportskim rezultatima sportista koji nose sportske ortopedske uloške urađene na temelju pedobarografije.

Timski rad i zajednička iskustva dvije ordinacije – Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju „MHS” i Ordinacija za fizikalnu medicinu „Dr Zubčević”, sa  ortopedskom kućom Orthoaria su omogućili pacijentima iz BiH i regiona  usluge pedobarografije.