Saopštenje Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) 

Budući da je na osnovu člana 12. Zakona o apotekarskoj djelatnosti («Službene novine Federacije BiH» broj 40/10) svaka apoteka dužna uspostaviti sistem standarda sigurnosti i kvalitete svojih usluga, a uzimajući u obzir da se dokaz o uspostavljenosti standarda sigurnosti zahtjeva i od strane kantonalnih ministarstva zdravstva u smislu člana 41. stava 2. tačke 15 Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije («Službene novine Federacije BiH» broj 44/12), obavještavamo sve zainteresirane apoteke zdravstvene ustanove da će Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) u narednom periodu na zahtjev osnivača apoteke izdavati potvrde o otpočetom procesu uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta kojim se , na osnovu službene evidencije AKAZ-a, potvrđuje da je predmetna apoteka otpočela proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta (uspostave sigurnosnih standarda) zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenata, o čemu se sklapa poseban Ugovor o uslovima vanjskog pregleda i sertifikaciji apoteke između AKAZ-a, sa jedne strane, i osnivača/apoteke sa druge strane.

Potvrda će se izdati na zahtjev osnivača/apoteke kao dokaz u svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za rad apoteke zdravstvene ustanove od kantonalnog ministarstva zdravstva u smislu citiranog člana 41. stava 2. tačke 15. Pravilnika, te se u druge svrhe neće moći koristiti. 

Zainteresirana apoteka se AKAZ-u može obratiti popunjavanjem aplikacijskog formulara koji možete preuzeti OVDJE, nakon čega slijedi zaključenje ugovora i izdavanje navedene potvrde kao dokaza o započetom procesu uspostavljanja sistema sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta u svrhu registracije apoteke kod nadležnog ministarstva.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na 033-771-871 i 033-771-875, kao i na e-mail: [email protected]